privacy

MARC VAN IMPE - Vandaag stellen mutualiteiten al medische patiëntengegevens ter beschikking van derden, tegen betaling. Maar als liberale ministers ook de overheid dat willen laten doen, dan is de CD&V tegen. Want dan zou de privacy geschonden worden. Curieus toch.

MARC VAN IMPE - Wat heeft het voor zin, de mooiste en de beste medische deontologie, wanneer die bij het groot huisvuil wordt gezet?

MARC VAN IMPE - De privacy van elektronisch patiëntendossiers is in Leuven en elders niet echt optimaal gbeschermd. Wat zit daarachter?

MARC RABAEY - De invloed van de 'Algemene Wil' wordt met de digitalisering iedere dag groter en schaadt de rechten van het individu. De gevaren voor het individu om de DNA-gegevens hieraan toe te voegen zijn niet gering.

GERARD DE BEUCKELAER - Vorsten genieten vandaag van het twijfelachtige privilege dat zij geen mensenrechten meer bezitten, hun privé-leven mag, al dan niet gefantaseerd, te grabbel worden gegooid.

Subscribe to RSS - privacy