faq

Vaak gestelde vragen
Op deze pagina vind je antwoorden op enkele veelgestelde vragen over De Bron en Charta Vlaanderen. Heb je meer vragen? Stuur zeker een e-mail naar debron.redactie@gmail.com. Eventueel voegen we jouw vraag dan toe aan deze pagina.

Wie zit er achter Charta Vlaanderen en De Bron?
De Bron is een uitgave van Charta Vlaanderen. Verderop korten we af tot ‘Charta’.  Charta is een onafhankelijke, pluralistische vereniging (vzw in oprichting). Die is opgericht door een aantal individuele Vlamingen. Staat los van andere verenigingen, politieke partijen, sociale organisaties, … Tegelijk tekenen zowat alle leden voor een jaren- en meestal decennialang engagement in diverse verenigingen in de socio-culturele sfeer, natuurbescherming, sociale organisaties, of vakbonden. Velen dragen of droegen leidinggevende verantwoordelijkheden. Meerdere leerden de harde uitdagingen van de globalisatie én de kansen die dat biedt goed kennen. Allen delen ze een aantal idealen.

Medewerkers aan De Bron moeten deze idealen niet delen. Maar ze moeten wel akkoord gaan met onze journalistieke opdracht, doelstellingen en deontologie.

Wat is de opdracht van Charta ?
Charta wil bijdragen tot vernieuwing op politiek, sociaal en maatschappelijk vlak. We menen dat vele grote maatschappelijke uitdagingen (zoals de ecologie, de globalisatie, de aanhoudende én nieuwe armoede, …) niet ernstig besproken, noch beantwoord worden. Het maatschappelijke debat raakte zwaar geblokkeerd door oppervlakkige berichtgeving, politieke manipulaties, gebrek aan verantwoordelijkheidszin bij zowel politici als in de media, het ontwijken van kernvragen, pseudo-debatten, ... Daarover willen we niet klagen en kijven, maar wel iets beters bieden.

Wat is de opdracht van De Bron ?

De opdracht van De Bron beperkt zich tot de berichtgeving over politieke en maatschappelijke actualiteit: degelijke informatie, analyse van gebeurtenissen, trends en de wijze waarop andere media dat verslaan, met daarbij uiteenlopende opinies.

Wat doet Charta concreet?
Charta werkt met werkgroepen of projectgroepen die zich op vaste of projectmatige basis buigen over deze uitdagingen, die daar kritisch over nadenken, kijken waar men reeds oplossingen vond, wat daarbij de kwaliteiten en beperkingen zijn en werkt dan zelf voorstellen uit.
Die leggen we dan voor aan experten en geïnteresseerde burgers. Daarrond publiceren we dan zowel nieuws(berichten), als analyse, de bedoelde voorstellen én reacties van politieke partijen en andere betrokken organisaties. Geïnteresseerden kunnen dus op vele momenten hun steentje bijdragen. We nemen ook deel aan debatten rond deze thema’s, we organiseren er zelf en we onderzoeken ook geregeld de opinies van zowel ‘experten’ als lezers.
Charta heeft dus zowel een interne werking, met publicaties voor leden en gekende geïnteresseerden, als publicaties voor een groter publiek.

Hoe worden De Bron en Charta gefinancierd?
Charta is een vereniging zonder winstoogmerk. Maar koken kost geld. Daarom rekenen we op ledenbijdragen, donaties en kostendekkende bijdragen voor bepaalde acties en manifestaties. Mogelijk zoeken we in de toekomst ook andere bijdragen en middelen (al dan niet gesubsidieerde projecten en/of sponsering).

De Bron is eveneens een vrijwilligersinitiatief. De redactionele  medewerkers worden niet betaald voor de artikels die ze schrijven. Ze schrijven omdat ze de berichtgeving over de (Vlaamse en Europese) actualiteit mee willen verbeteren.

Hoe rapporteren De Bron en Charta over hun activiteiten?
Kom hier op deze webstek geregeld even kijken, of kijk op de webstrek van Charta (in voorbereiding), en u kent het antwoord. We melden u ook nieuws via sociale media en distributielijsten voor de werk- en projectgroepen.

Heeft De Bron adverteerders?
De Bron biedt betrouwbare informatie, analyse en opinies over politieke en maatschappelijke actualiteit. We focussen vooral op de Vlaamse samenleving, maar kijken ook naar de Belgische, Europese en mondiale actualiteit. We brengen feiten, ook diegene die vele machtshebbers liever niet horen, fundamentele en toegankelijke analyses, maar ook menselijke verhalen..
We mikken op een bereik van 10.000-en lezers. We voeren nu nog geen advertenties, maar we staan wel open voor voorstellen die verzoenbaar zijn met onze opdracht en onze deontologie.

Heeft De Bron een professionele redactie?
Ja en nee: we werken nu met journalistieke medewerkers die op vrijwillige basis artikels en informatie aanleveren. Dat zijn zowel ervaren professionele journalisten, als bloggers en burgerjournalisten1. Allen hebben ze een grote dossierkennis van de thema’s die ze bespreken. Alle werken ze onder dezelfde professionele en deontologische regels. Alle artikels worden gereviewd door andere domein-experten en door de eindredactie. We werken daarbij een systeem voor integrale kwaliteitszorg op onze berichtgeving uit.

Zijn De Bron en Charta verbonden aan een politieke strekking?
Absoluut niet. Charta verenigt mensen met redelijk uiteenlopende ideologische overtuigingen (of ‘basiskleuren’). Sommigen waren jaren- of decennialang actief in politieke partijen (rode, groene, oranje, gele, blauwe, … ), vele anderen waren enkel actief in niet-politiek verenigingsleven. Charta hecht een bijzonder groot belang aan haar politieke onafhankelijkheid.

Hoe staat De Bron tegenover samenwerking met andere media?
De Bron staat open voor samenwerking met zowel individuele personen als met andere media. We vragen wel systematisch respect voor onze professionele en deontologische code. Kwaliteit in de berichtgeving samen met een sterk engagement staan daarbij centraal.
Dat betekent dat zeer uiteenlopende opinies aan bod komen in Bron. Auteurs moeten wel ernstig rekening houden met ‘alle cruciale relevante feiten’. Een opinie is dus geen excuus om gekende, objectieve feiten te mogen negeren. Respect voor universele mensenrechten is daarbij evident.
Artikels uit De bron kunnen, mits voorafgaande afspraken en correcte bronvermelding (van titel, auteur en url) overgenomen worden op persoonlijke blogs en andere media, elektronische en andere.

Kan ik schrijven voor De Bron?
Ja. Al wie wil en kan bijdragen tot onze opdracht, is welkom. Dat vereist dus wel een expliciete instemming met onze professionele en deontologische code. Concrete afspraken hiervoor worden gemaakt met de hoofdredacteur en de eindredactie. Te contacteren via debron.redactie@gmail.com of bellen op +32 494 58 78 65.