Home

EDDY DANIELS - Als de onverschilligheid volgens hem wereldwijd toeneemt, dan mag de paus zich wel afvragen waar dat aan ligt.

ANDREA CUYPERS - Minister Milquet wil van 84 naar 31 politiedirecteurs. Dat lijkt spectaculair, maar dat blijft slechts het terugschroeven van een ontsporing van de vorige hervorming. De rest van haar plan blijft vaag.

RUDI DIERICK - De selectie van toplui voor openbare bedrijven is blijkbaar de speeltuin van amateurs. Of zijn het dure consultants die het vuile werk opknappen voor de politici?

MARC RABAEY - De EU-richtlijnen ingegeven door nationale belangen om anderstalige regio's te onderdrukken kunnen een averechts effect hebben. Ze zijn ook in strijd met algemene rechtsbeginselen.

M. RABAEY & R. DIERICK - Tien procent van de bewoners van Brussel is Nederlandstalig, maar meer dan een derde van de economische activiteit is er in Vlaamse handen. Het gerechtelijke luik van de institutionele hervormingen was daarom een gigantische miskleun én slecht bestuur. KPMG ontmaskert het triomfalisme van de vier broeders.

(red.) Het Gerecht stuurde al rekeningen voor onderzoeken naar een verkrachte vrouw. Een uitzondering? In Wetteren alvast deed onze overheid dat nog eens over.

ANDREA CUYPERS - Groen doorbreekt het taboe van de onredelijk hoge ambtenarenpensioenen, met pensioenvoorstellen die revolutionair lijken maar die veel geld kosten. Hun oplossing is klassiek-links: meer belastingen.

PIERRE THERIE & EDDY DANIELS - Kunstenaars zijn handelaars. Dat ze hun waar proberen te slijten is normaal. Dat ze dat doen door hun eigen gemeenschap te schofferen is populistische prostitutie. Maar vele kunstenaars leven van prostitutie

FRANK VAN LAEKEN - Tom Lanoye breekt door in Wallonië, de gelegenheid om van leer te trekken tegen de Vlaams-nationalisten. Hij synchroniseert zo de uitgestoken tongen van Politiek Correct Links

EDDY DANIELS - Karel De Gucht behaalde een Pyrrhus-overwinning op China over de zonnepanelen. Nu houden velen de adem in bij de aanpak van deze brokkenpiloot van het telecom-dossier.

MARTHA HUYBRECHTS - Na de treinramp in Brétigny-sur-Orge gebeurden er blijkbaar nog twee andere zware ontsporingen, één etnische en één politieke: slachtoffers werden beroofd, maar politici minimaliseerden dit meteen.

REDACTIE - Wat de politiek correcte pers altijd normaal vond in Brussel, is plots een schandaal als Antwerpen het imiteert

EDDY DANIELS - Drie vragen dringen zich op in de kwestie Trayvon Martin: was de jury racistisch? Ging Barack Obama zijn boekje te buiten? Wordt de zwarte gemeenschap beter van die periodieke opstoten van victimisme?

EDDY DANIELS - Journalisten laten zich graag inpakken. Daar is niets op tegen, zolang ze hun lezer maar verzorgen. Dat is soms hun laatste zorg. Te vaak willen ze hem beleren. Uit snobisme

ANDREA CUYPERS - Ahmed Akkari, één van de aanstokers van het wereldwijde protest tegen de Mohammed-cartoons in Jyllands-Posten, neemt nu afstand van dat protest.

HUMOR - Gelukkig ontwikkelde de bevolking een grote solidariteit tegen de Duitse bezetter

J. VUCHELEN & R. DIERICK - Het bestuur van (semi-)openbare maatschappijen in België is een puinhoop. Drastische verbeteringen zijn nochtans mogelijk bij integraal behoud van hun sociale opdrachten.

FRANS CROLS - Raoul Stuyck organiseerde de belastingzwendel voor een uitgelezen schare Antwerpse prominenten. Toen hij tegen de lamp liep, kenden ze hem natuurlijk niet meer. Dus begon hij aan La Grande Bouffe. Hij bleef erin.

FRANS CROLS - De boodschap vanuit Londen is duidelijk: België heeft geen meerwaarde meer.

JULES VAN LANCKER - Beseffen we wel wat de Vlaamse landbouwers bijdragen tot onze welvaart?

Pages

RUDI DIERICK - Bent u het ook beu, die communautaire twisten? Wel, u staat niet alleen. Maar dat wil niet zeggen dat de onderliggende communautaire tegenstellingen verdwenen zijn. Het lijkt er zelfs op dat die nog toenemen. De Bron volgt dit nader op, en zet haar kolommen open.

WILLY DE WAELE, ereburgemeester van Lennik (VLD) klaagt aan dat zij die in ons land het hardst hun afkeer uitschreeuwen over het Vlaams-nationalisme, vaak blijk geven van het meest rabiate Waals-nationalisme. Hebben niet-Vlaamsgezinden de moed om hem te willen begrijpen?

ANDREA CUYPERS – De standpunten van de grote baas van De Lijn zetten het mobiliteitsdebat in één klap op de voorpagina's. Sommige burgemeesters waren kwaad. Deels terecht. Maar er kan gerust véél meer.

RUDI DIERICK – Paul De Grauwe wil ons doen geloven dat Vlaanderen niet voor sterkere groei kan zorgen dan België. Maar Vlaanderen was nog nooit bevoegd voor het 'economische beleid'. Een drogredenering dus.

PHILIPPE VAN DEN ABEELE - Terwijl de vakbonden geneigd zijn om de Belgische vormingsinspanningen van de bedrijven te laag in te schatten, blijken zij naar Europese normen eigenlijk hoger te zijn dan verwacht.

PHILIPPE VAN DEN ABBEELE - Tegenover de conservatieve houding van het patronaat in verband met vorming, loont het de moeite om ons eens te verdiepen in wat lectuur van diverse paritaire comité’s.

PHILIPPE VAN DEN ABEELE - De socialistische vakbond stelt voor het ‘fiscaal voordeel’ van het pensioensparen af te schaffen. Maar het is geen echt voordeel, want het wordt nu al te veel belast.

PIERRE THERIE – Dat Brussel ook in de komende verkiezingsstrijd zijn zeg wil hebben is niet ongewoon. Maar te veel liefde voor Brussel vanuit een anti-Vlaams ressentiment kan averechts werken.

RUDI DIERICK – Wie de verkiezingsspeeches natrekt op iets constructiefs, was er ook bij de OpenVLD aan voor de moeite. Maar belangrijker, wat zal de doorsnee liberaal denken van Rutten's aanbod?

RUDI DIERICK - De Belgische bankenhervorming moest, samen met een Europees luik, het vertrouwen in ons bancaire systeem herstellen. Maar het Belgische luik blijft nodeloos zwak en te streng tegelijk.

RUDI DIERICK – Bij de hervorming van de banken is toezicht cruciaal: wat baten kaars en bril (in casu steeds strengere regels) wanneer de uil het zien niet wil – hier: als toezicht zo tekort blijft schieten?

PIERRE THERIE - Het dagelijks aantal pagina’s nieuws is zeer groot. Opinies die zonder enige kritische noot gepubliceerd worden, vormen een belangrijk onderdeel. Maar onafhankelijke duiding is schaars. Te schaars.

ARNOUT DIERICK ziet veel problemen waardoor alternatieve energie de oplossing moet zijn. ROB LEMEIRE vindt dat rampzalige voorstellen ons als zaligmakend op de mouw worden gespeld zonder kosten-baten-analyse.

RUDI DIERICK – De druk bekeken filmpjes over verkeerscriminelen zouden niet tellen als bewijsmateriaal. Daarachter schuilt een kromme én gevaarlijke redenering. Maar waarom geen nultolerantie tegen verkeersagressie?

JAAK PEETERS - De kern van totalitair denken bestaat erin, volgens Hannah Arendt, dat men mensen atomiseert, op zichzelf terugwerpt. Dat is wat mensen doen die ons willen dwingen ons verleden te verloochenen.

JAAK PEETERS - Linkse rakkers doen verwoede pogingen om N-VA in een neoliberale hoek te duwen, maar ze doen geen poging om te definiëren wat ze zelf onder neoliberalisme verstaan. Zo maken ze het zich gemakkelijk.

PHILIPPE VANDENABEELE – Verbazingwekkend hoe DS de redenering en argumenten van het islamistische Moslimbroederschap deelt.

ROB LEMEIRE – Dit boek poneert de provocerende stelling dat vrouwen stelselmatig bevoorrecht zijn. Het gaat regelmatig te ver. Een kritische lezing legt een diepliggende maatschappelijk probleem bloot.

Waarin Jan Hertogen aantoont dat de koning er grof naast zat over jeugdwerkloosheid: slechts 1 op 12 is werkloos, en niet 1 op 4 zoals de koning beweerde.

RUDI DIERICK – Ons eerdere artikel over de kersttoespraak van de koning en het bizarre verschil in de Franse en Nederlandse versies vraagt enige analyse. Die toespraak bevat namelijk communautair buskruit.

Pages