Vertrouwen in ons onderwijs

Vertrouwen in ons onderwijs

Naar verluidt wordt dit het schooljaar van de grote onderwijshervormingen. Voor veel beleidsmakers moest ons onderwijs drastisch hervormd worden. De praktijkmensen en de Vlamingen zien het duidelijk anders. Landenvergelijkende studies als TIMSS, PISA en  EUROSTAT geven hen al vele jaren gelijk.

De hoge VRIND-vertrouwenscore en meerdere internatonale studies wijzen op het vertrouwen in de kwaliteit van het Vlaams onderwijs. Maar officieel en volgens het vernieuwingsestablishment en de ‘pedagoochelaars’ moest ons ‘verouderd’ onderwijs drastisch hervormd worden.

De voorbije jaren was de stemmingmakerij tegen het Vlaams onderwijs heel groot. Talrijke beleidsmensen deden hier duchtig aan mee - ook de kopstukken van de onderwijsnetten, het steeds breder wordende vernieuwingsestablishment .... Ze spanden zich dan ook niet in om kwakkels omtrent schooluitval, zittenblijven, sociale discriminatie, waterval, ouderwets onderwijs ... te weerleggen of recht te zetten. Integendeel.

Ook de 7 recente ‘officiële’ rapporten over de toekomst van ons onderwijs wekten eens te meer de indruk dat ons onderwijs hopeloos verouderd is. Dit laatste werd ook openlijk verkondigd op de VLOR-startdag van september 2015. De felicitaties van Crevits en Co naar aanleiding van de recente VRIND-score klinken dan ook weinig oprecht.

Er is geen reden voor al die drastische hervormingen die op til zijn.

Dus:

 • Voer geen hervormingen in indien de overgrote meerderheid van de praktijkmensen vindt dat ze veel meer nadelen dan voordelen opleveren. En dat geldt voor veel op stapel staande hervormingen.

 • Stop met de structuurhervorming in het secundair onderwijs: behoud onze prima eerste graad en het eenheidstype; behoud in de hogere leerjaren de opsplitsing in algemeen vormende en meer specifieke onderwijsrichtingen. Nergens ter wereld werkt men met belangstellingdomeinen en domeinscholen.

 • Bestuurlijke optimalisering zou moeten betekenen:

  • dat men het besturen van een school opnieuw eenvoudiger maakt i.p.v. steeds ingewikkelder.
  • dat men de betrokkenheid van de praktijkmensen bij het schoolgebeuren verhoogt, i.p.v. aan te tasten …
  • stop dus met de plannen voor de invoering van grootschalige scholengroepen die een aantasting betekenen van de ziel en bezieling van het onderwijs, en die enkel tot landelijke & regionale centralisering en tot bureaucratisering leiden.
 • Werk de vele grote knelpunten van het M-decreet weg. Laat b.v. kinderen niet langer een tijd/jaren verkommeren in het gewoon onderwijs.

 • Tast de intrinsieke motivatie en passie van de leerkrachten niet aan door de invoering van allerhande extrinsieke controle/disciplinering, brede schoolopdracht, 38-uren-week e.d.

 • Versnipper de 7 recente rapporten/adviezen over de toekomst van het Vlaams onderwijs die alle aansturen op ontwrichting en ontscholing van het onderwijs

 • De opstelling van de nieuwe eindtermen en leerplannen is een heel delicate onderneming. Improvisatie - zoals o.a. in de consultatiecampagne VanLerensblang - kan ons onderwijs veel schade berokkenen. De huidige eindtermen leidden al tot ontscholing (uitholling van het taalonderwijs …) en tot niveaudaling. Maar het dreigt nog erger te worden.

 • De vele hervormingen van de lerarenopleidingen van de voorbije decennia betekenden telkens een stap achteruit. De onder leiding van ‘pedagoochelaar’ Martin Valcke opgestelde evaluatierapporten deugen niet. De propaganda van Valcke en van veel universitaire lerarenopleiders voor competentiegerichte, constructivistische en andere hypes is een bedreiging voor de kwaliteit.

 • Stop met de verspilling van centen door investering in geïmproviseerde proefprojecten, door verspilling van veel centen in drie consultatie-/studiebureaus die een waardeloos en misleidend eindtermenrapport hebben opgeleverd, enz.

 • Voer geen hervormingen in die de scholen op extra kosten jagen, en tot extra werk- en planlast leiden. Het zal nu al moeilijk zijn om de hoge leninglasten terug te betalen.

 • Stop a.u.b. met de uitbuiting van de (belangrijke) interimarissen.

 • Mik voor het verder optimaliseren van de ontwikkelingskansen op het basisonderwijs - bijvoorbeeld eindelijk invoeren van intensief NT2 (Nederlands als Tweede Taal) voor alle anderstalige leerlingen vanaf de eerste dag van het kleuteronderwijs (of vanaf de eerste dag dat ze in een Vlaamse school terecht komen). Zelf investeerden we veel energie in goede methodieken voor leren lezen, rekenen, enz., maar dergelijke zaken worden ‘officieel’ weinig gewaardeerd.

 • Zorg vooral voor meer inspraak en democratie in het onderwijs - op alle niveaus; dus ook binnen de onderwijsnetten, de onderwijsvakbonden …

Beleidsverantwoordelijken mogen én moeten zelf een visie uitwerken. Maar daarbij, en dat is net mijn argument, moeten ze wel ernstig rekening houden met alle relevante gegevens én met de ervaringswijsheid van de mensen op het terrein. Een van beide negeren is zorgwekkend, beide negeren is gevaarlijk en onverantwoord.

Raf Feys, onderwijskundige en hoofdredacteur van 'De Onderwijskrant'

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneelfinancieel of organisatorisch!