Titanenwerk voor vreedzame moslims (2)

Titanenwerk voor vreedzame moslims (2)

Enkele recente incidenten in Gent, Almere en Groot-Brittannië tonen aan dat Brahim Laytouss en andere vreedzame moslims nog veel werk voor de boeg hebben.  Nogal wat moslims die het goed bedoelen blijken op eieren te lopen tegenover islamisten. Dat is een ernstig extra probleem.

Al wie dacht dat we er waren, na de massale mobilisatie van het laatste jaar, als reactie op terroristische aanslagen van moslimextremisten in veel West-Europese landen, was eraan voor de moeite. De laatste weken werden weer ontsierd door een serie incidenten. Daarbij staan vreedzame moslims lijnrecht tegenover andere moslims die er een sektarisch en agressief wereldbeeld op na houden en die niet aarzelen wetten te overtreden en hun kinderen te indoctrineren met zwaar misprijzen tegenover niet-moslims. Kortom, werk op de plank voor vreedzame moslims.

De kloof tussen die stromingen in de islam is echter groot. Brahim Laytouss, imam en theoloog merkte daarover op in Knack 18 Okt. 2016 (hier): "Wat we in Europa moeten doen, zal sterk afwijken van een rigide islambeleving". Hij merkte dat op na het incident waarbij een jonge, duidelijk islamistische man in Gent een burgerlijk huwelijk wou afsluiten, maar daarbij weigerde de dienstdoende schepen de hand te geven. Dat mocht zogenaamd niet van zijn geloof. Maar of dat klopt, daarover verschillen duidelijk de meningen in de islam. Laytouss merkte fijntjes en feitelijk op: “Een vrouw een hand geven is in de Koran nergens expliciet verboden.”.

Maar hij bevestigt wel de tegengestelde sociale doctrine afhankelijk van de strekking:

“Afhankelijk van de striktheid of soepelheid van de geleerden wordt een puur zakelijke handschudding tussen niet verwanten van tegengestelde sekse waarbij geen sprake kan zijn van erotiek, verlangen of genot ofwel ook verboden (strikte scholen) ofwel toegestaan (soepeler scholen). Het is de intentie en het gewoonterecht dat telt, zoals bij vele voorschriften wordt ingeroepen.”

Maar in Nederland kwam recent aan het licht dat bepaalde 'strikte' islamistische gelovigen zelf geen burgerlijk huwelijk willen afsluiten wanneer ze willen trouwen met hun eerste of tweede partner. Een uitzending van het tv-programma Undercover in Nederland van SBS6 toonde dat moskee Al-Raza in Almere meewerkt aan het afsluiten van zulke illegale, religieuze huwelijken. De Nederlandse Justitie onderzoekt deze zaak.

De reportage maakt duidelijk hoe gemakkelijk het is om een imam te vinden die een religieus huwelijk wil inzegenen, zonder voorafgaand burgerlijk huwelijk. Dat is een relatief zware wetsovertreding. In de meeste democratische landen geldt namelijk dat een religieus huwelijk altijd moet voorafgegaan worden door een burgerlijk huwelijk. Daarbij bleek ook dat zelfs polygame huwelijken er vlot kunnen. Dat is dan een dubbele, zware wetsovertreding. Zulke illegale huwelijken zijn echter vlot ontbindbaar door de man (die kan dat zelfs eenzijdig doen, door verstoting), maar voor de vrouw is dat veel moeilijker (zij kan dat in praktijk enkel via onderlinge overeenstemming). Dat kan dan vlot uitdraaien op 'huwelijkse gevangenschap' of 'gedwongen huwelijken'. Op het internet bleek overigens dat deze overtredingen de steun van bepaalde moslims genieten, inclusief van bekeerlingen (zoals deze).

Een handvol moskeeën en imams hebben moslims daarop 'geadviseerd' niet langer te trouwen voordat ze officieel bij de ambtenaar van de burgerlijke stand gehuwd zijn:

“Een moslim heeft zich te houden aan de wetten van het land waar hij woont. Dat geldt ook voor zaken die betrekking hebben op het huwelijk. Als de Nederlandse wet voorschrijft dat een religieuze plechtigheid pas mag plaatsvinden als het huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand is voltrokken, dan moet de moslim zich hieraan houden.”.

Opvallend is daarbij toch de toon en het gebrek aan assertiviteit van de reactie tegen ostentatief reactionaire stromingen die de wet openlijk afwijzen. De bedoelde imams onderkennen immers dat zulke illegale huwelijken grote problemen opleveren voor de betrokken vrouwen “die gevangen zitten in situaties waar zij niet voor gekozen hebben. Schrijnende verhalen van mishandeling, uitbuiting en misbruik. Dit alles omdat sommige mannen Allah niet vrezen en de rechten van hun vrouwen niet respecteren.”

Maar hoe reageren deze imams dan? Lees zelf: “Daarom vragen wij beleefd doch dringend aan de moskeeën en imams in Nederland om geen islamitische huwelijken meer te sluiten voordat zij een document hebben gezien waaruit blijkt dat het huwelijk tussen betrokkenen geregistreerd staat bij de burgerlijke stand.”.

En in Groot-Brittannië gaat het er nog grover aan toe. Daar moest een islamitische school met bijhorend internaat zelfs gesloten worden. De leerkrachten vertelden er dat mannen hun vrouw mochten slaan, dat homo's gedood hoorden te worden, en dat Joden en christenen 'Allah kwaad maakten'.

Een artikel in The Independent (hier) leert dat de islamitische indoctrinatie in die school niet aan het licht kwam via de reguliere schoolinspectie, maar enkel nadat Aliyah Saleem, een leerlinge die publiekelijk en vernederend was uitgewezen uit die school (in 2006) daarover in 2014 in The Times getuigde. Pas daarna werd een officieel onderzoek ingesteld, maar de indoctrinatie die zij in die school een decennium geleden onderging, bleek volgens Ofsted (de officiële dienst voor controle op onderwijs) nu nog steeds een acuut probleem. Dermate problematisch dat de school een week kreeg om ook effectief te sluiten.

Maar hoeveel moslimouders lieten hun kinderen er al die jaren zonder enig bezwaar indoctrineren met haat tegen de seculiere, democratische samenleving? Saleem zelf raakte na haar uitsluiting ook niet direct op een vreedzaam pad. Ze kwam eerst, volgens haar eigen weblog, terecht in Al-Hudaa, een islamistische school in Canada en een zusterinstelling in Pakistan. Ze oordeelt dat de aanhoudende en intense indoctrinatie in die scholen haar tot op de rand van radicalisering tot geweld (à la IS) brachten. Een andere oud-leerlinge van Al-Hudaa is Tashfeen Malik, een Pakistaanse die samen met haar in de VS geboren echtgenoot, Syed Farook, 14 mensen vermoorde in San Bernardino, California.

Saleem zelf is nu atheïst en actief in de hulp aan moslims die de islam willen verlaten.

En natuurlijk ontbreken bepaalde media ook hier niet in de negatie van dit soort problemen. Zo is er op de websites van de BBC en The Guardian geen enkel bericht te vinden over deze sluiting, noch over Saleems eerdere getuigenis. The Independent en The Times wisten die sluiting vorige vrijdag 12 oktober al te melden, net zoals tientallen andere media en sites. Maar de BBC publiceerde pas op 21 oktober een eerste, en voorlopig nog enige bericht. Dat legde dan nog de nadruk op het verzet van de school tegen die beslissing.

Eerder schreven we hier al dat vreedzame moslims titanenwerk voor de boeg hebben. Dat blijkt dus brandend actueel. Maar volstaan schuchtere vragen tot overleg binnen de islamitische gemeenschap? Laytouss: "Misschien is het dan een goede zaak om de islamitische interne keuken te ordenen en om de islamitische instituties met hun verschillende stromingen samen te brengen om het ene en het andere uit te klaren. Ik kijk hiervoor naar de Executieve van de moslims in België (EMB ) om hierin een rol te spelen en de eerste stap te zetten."

Zou enkel maar praten en overleggen echt helpen? Moeten we, gezien het enorme geweld dat het islamisme wereldwijd veroorzaakt, niet al wie zulke gevaarlijk ideologie heeft, systematisch uitwijzen en/of op andere manieren zoals langdurige opsluiting uit onze samenleving verwijderen. De toon van Laytouss is opmerkelijk voorzichtig. Voor hem is het blijkbaar zelfs geen zekerheid dat zo'n overleg noodzakelijk is, noch dat diegenen die onze wetten afwijzen op hun plaats gezet moeten worden.

En horen onze overheden niet veel assertiever op te treden? Horen zij alle mogelijke haarden van extremisme niet proactief op te sporen?

Rudi Dierick, ingenieur, zakelijk adviseur en hoofdredacteur De Bron

Extra informatie:

  1. Bij de verschillen tussen de vele stromingen in de islam, gezien vanuit oogpunt van hun houding tegenover de seculiere, democratische samenleving, schreven we enkele encyclopedische artikels, met name over islamisme, democratische islam en islamofobie.

  2. De officiële Ofsted-rapporten over de Jamai Al-hudaa school vindt u hier, opgehaald op 26/10/2016 op https://reports.ofsted.gov.uk/inspection-reports/find-inspection-report/...

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneel, financieel of organisatorisch!