Redactieproces

Vooraleer een artikel gepubliceerd wordt, doorlopen we typisch de volgende stappen - die typisch een tweetal dagen tijd vergen:

  1. U schrijft een artikel. Let daarbij op onze redactionele richtlijnen. U stuurt dit artikel naar één van de leden van de kernredactie. Deze persoon wordt d epromotor van uw artikel. Die zorgt er voor dat de juiste medewerkers met domeinkennis op het thema van uw artikel aangesproken worden voor review en hij waakt over het goede verloopp van allre review, tot en met publicatie.
  2. Inhoudelijke review: Eén of meer 'domein-experten' die uw thema voldoende beheersen kijken het artikel inhoudelijk na. Indien ze bemerkingen, suggesties voor verbeteringen, of eventueel bezwaren hebben overleggen ze deze met de auteur. Dat gebeurt meestal via email. Artikels worden normaal ook aan alle leden van de kernredactie voorgelegd voor review.
  3. Grafiek: Enkele medewerkers kijken, indien gevraagd, ondertussen even na of ze geen leuke foto's, of een verhelderend schema kunnen versieren. De auteur maakt de finale keuze hierin. Dit verloopt parallel met review en eindredactie. Vraag ASAP dat er naar illustraties gezocht wordt! Dat vraagt tijd.
  4. Eindredactiewerk: eenmaal de auteur tevreden is over de inhoud, gaat het artikel naar de eindredactie. Die bekijkt het voornamelijk vanuit het oogpunt van de leesbaarheid en de 'redactionele format'. Ze suggereren eveneens suggesties voor verbeteringen en/of bezwaren. Dat verloopt eveneens per email. Soms verloopt dit parallel met de review.
  5. Finale correctie: Als het artikel zowel inhoudelijk als qua stijl en vorm op punt staat, loopt er nog een taalcorrector door. Deze stuurt de verbeterde tekst dan naar de online publishers, met Cc. naar de auteur. In praktijk vallen de stappen 4 en 5 meestal samen.
  6. Publicatie: De eerste beschikbare medewerker in de ploeg online publishers zet alles online.

Niet afgeschrikt? 

Een gedetailleerde beschrijving van het redactieproces is beschikbaar voor onze vaste medewerkers.

Noteer dat er telkens een groep medewerkers werkt aan review, illusrtaies, correctie en publicatie. Elk artikel wordt een job, en die wordt toegestuurd naar alleleden van de relevante groep; de eerste die tijden goesting heeft neemt dan deze job op zich. De auteur wordt in kopie gehouden voor review en voor correctie. Als een job klaar is wordt het resultaat naar de 'volgende groep' gestuurd - tenzij er vragen rijzen die aan de auteur voorgelegd moeten worden.