Politiek correct blijft op de man spelen

Politiek correct blijft op de man spelen

Wat is de favoriete sport in politiek correcte kringen? Hockey, skiën, polo, …? De storm van verontwaardiging over De Molenbeekse Schepen Annalisa Gadaleta (Ecolo-Groen) geeft het antwoord. Ze zaaide een boek met veel scherpe waarnemingen en een heldere analyse, maar ze oogstte een tsunami aan verontwaardiging en misprijzen. Doch niemand kon haar ook maar één fout in de waarnemingen of in de redeneringen aanwrijven, noch in de analyse.

Met 'Entretien à Molenbeek - La dérive fondamentaliste du quartier le plus redouté d’Europe' geeft Gadaleta haar eigenzinnige visie op enkele grote problemen van de lokale Molenbeekse biotoop waarin ze al zoveel jaren actief is. De aanleiding was de grote aandacht die deze, ongewild kreeg, na de aanslagen in Parijs en Brussel. Ze beschrijft onder meer de nog steeds grootschalige 'import van vrouwen uit Marokko' en hoe dat vastgeroeste en dikwijls ondemocratische tradities bestendigt. Ze kijkt daarbij onverwacht onbevooroordeeld – voor een groene mandataris – naar migratie en integratie.

Foto: Annalise Gadaleta, copyright Groen

 

Het gevolg was echter een tsunami aan veroordelingen. Ze verwijten het boek “Clichébevestigend, absoluut niet constructief en stigmatiserend voor de Molenbeekse bevolking”, te zijn (vertalingen door Bruzz).

Jamal Ikazban, PS-oppositieleider in de Molenbeekse gemeenteraad veroordeelt het scherp: het is een “vuilbakboek vol met islamofobe en racistische clichés”. Sarah Turine, Ecolo-schepen van Sociale Integratie (Ecolo) ziet “blunders en fouten” en ze vraagt excuses van Gadaleta. Groen daarentegen zou geen afstand te nemen van het boek. Benjamin Descamps, persmedewerker van Groen, neemt haar zelfs in verdediging: "Bepaalde zaken werden uit hun context getrokken. Zo is Gadaleta niet hard voor de Marokkaanse gemeenschap, maar wel voor de regering die nagelaten heeft de nodige voorwaarden te creëren voor een goede integratie. Ze viseert zeker niet de Marokkaanse gemeenschap. Wie het boek volledig leest, weet dat".

Voor wie zelf wil oordelen is er maar één advies, lezen! Enkele citaten, geselecteerd door BRUZZ (hier):

“De immigranten die zich hier (in Molenbeek, red.) hebben geïnstalleerd, komen uit landelijke gebieden en dorpen uit Marokko. Het gaat hier over kleine samenlevingsstructuren. Hier in Molenbeek zijn er gelijkaardige netwerken gecreëerd, zonder dat die voor een positieve bijdrage aan onze eigen omgeving zorgen. We hebben een generatie zonder toekomst gecreëerd, maar dat zeggen we al sinds de jaren ’90. Het is een generatie waar niemand op heeft ingezet. We zijn zelf verantwoordelijk voor het falen van de derde generatie.”

“In de straten en winkels, lijkt het alsof we in Maghreb zijn. Maar dat zijn we niet. We leven in een land dat gelijke rechten voor iedereen hoog in het vaandel draagt. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om in naam van een religie te eisen dat homoseksuelen niet dezelfde rechten krijgen. Wie pleit voor het recht om een hoofddoek te dragen en naar de moskee te gaan, moet ook de rechten voor homoseksuelen aanvaarden.”

“In de moslimgemeenschap wordt iemand die zich mentaal niet goed voelt aangeraden om naar de moskee en naar de Imam te gaan. Wie liever naar een psychiater gaat, geeft een slechte indruk.”

En in La Dernière Heure 9/11/2016): “Het terug plooien op de eigen identiteit? Dat fenomeen hebben we de afgelopen tien jaar kunnen vaststellen. (…). Een vrienden heeft mij verteld dat de families vaak de zonen aanmoedigen om een bruid te zoeken in Marokko. Die acht men meer in overeenstemming met de waarden van de traditie (…). Het voorkomen van zoveel kroostrijke gezinnen valt ook de verklaringen door ons systeem van familiale toelagen dat dit aanmoedig. Dat systeem heeft ooit zin gehad, maar er is een debat nodig of dit echt nog moet voortbestaan”.

De commentaren vanuit politiek correcte hoek zijn niet mals (onze vertalingen):

PS-Molenbeek (op Facebook): “Toen wij het lazen, konden wij slechts verontwaardigd zijn over de visie over Molenbeek die zij ontvouwt. En over de wijze waarop zij de adviezen van haar ‘vrienden’ als vanzelfsprekendheden voorstelt (…). Dit boek gaat de stigmatisering waar de Molenbekenaren onder te lijden hebben, nog verergeren, vooral zij die van vreemde afkomst zijn. Wij hadden ons nooit kunnen inbeelden dat met Sarah Turine als boegbeeld, Ecolo-Groen Molenbeek zoiets zou kunnen voortbengen. Dat Ecolo op zijn minst zich distantieert!"  en ook (hier): “Momenteel kunnen Alain Destexhe en Eric Zemmeur met recht en reden de afdeling Ecolo-Groen en haar auteur aanvallen als afvalbak voor plagiaat en misleidend gebruik van racistische en islamofobe clichés”.

Ecolo voelt de politiek correcte adem in de nek; Sarah Turine en Emre Sumlu, Ecolo-bestuursleden in Molenbeek (op Facebook): “Uittreksels uit dat boek choqueren. Ze kunnen kwetsen. Wij betreuren dat”. Maar toch ook enige verdediging: “Want zonder ook maar iets terug te nemen, zonder onze zekerheden door elkaar te laten schudden, riskeren we ons te begeven in een straatje zonder einde. Het debat is een verrijking op zich, te meer daar het respectvol verloopt”. Ecolo verwijt haar niettemin 'onwaarheden' en onterechte en negatieve veralgemeningen. Welke foutieve informatie Gadaleta dan zou geven, dat verduidelijkte Ecolo echter niet.

Soortgelijke kritiek kwam er onder andere vanwege Patrick Charlier (directeur Unia) en Michaël Privot (militante bekeerling tot de islam). RTBF meldt dat het boek de Marokkaanse immigratie stigmatiseert. En ook de VRT en de CD&V meenden het politiek correcte koor te moeten vervoegen. De VRT sprak over een 'islamofoob boek' en een lokale CD&V'er Sammy Mahdi meent dat 'Gadaleta een beetje uit de bocht is gegaan'. VRT en Mahdi hebben nog wel een goed woordje voor haar over, maar ook zij geven geen enkel ernstig argument voor hun beschuldigende beoordeling.

Al bij al veel verontwaardiging, maar niemand die één feitelijke
of andere fout kon aanwijzen.

Maar dat hoorden we natuurlijk niet in de media, die haar wel de term 'islamofoob' op kleefden.

Mogen we besluiten uit de meer genuanceerde houding van Groen, dat zich verzette tegen de vragen van Ecolo en PS om Gadaleta te ontslaan, en dat ze minstens excuses moest aanbieden – wat beide geweigerd werd – dat er iets begint te dagen in sommige kringen? Dit is alvast één aanwijzing. Toen Luckas Vandertaelen soortgelijke kritiek leverde als Gadaleta was daar nog geen sprake van. Maar tegelijk staat vast dat veel andere politiek correct denkenden (wat natuurlijk een loeier van een onterecht gebruik is van dat woord, 'denken') de harde onverdraagzaamheid en negatie van de feiten nog steeds alles overspoelen. Eveneens duidelijk: Franstalig-links is niet alleen politiek correcter, maar ook merkelijk conservatiever. Onduidelijk is of hier ook een communautaire, anti-Vlaamse reflex speelde (Franstaligen die een actieve en breed gewaardeerde Vlaamse mandataris een toontje lager willen doen zingen).

Verheugend is ook de reactie van bepaalde moslims zoals ene zekere 'Hicham V.' (op Bruzz): “Overraction much? Wat een hoop gedoe om een niet choquerende passage. Als dat al niet meer mag gezegd worden. (…) Wat Gadaleta zegt is nog braaf. Als je in Molenbeek leeft of er winkelt of activiteiten doet, dan moet je toch al blind zijn om haar niet te gaan bijtreden. Ik denk dat het probleem is dat velen niet met generalisaties om kunnen. Sommigen gaan te graag uit van hun eigen anekdotische tegenverhalen.”

Luc Ryckaerts, adviseur in een internationale organisatie, Brusselse Vlaming

 

Oorspronkelijke citaten, door ons vertaald:

“en lisant ces pages, nous ne pouvons que nous indigner de la vision de Molenbeek qu'elle développe! Et de la manière dont elle brandit comme des évidences des avis de ses "amies". (…) Ce livre va encore aggraver la stigmatisation dont sont victimes les Molenbeekois, en particulier ceux d'origine étrangère! Nous n'aurions jamais pensé qu'avec Sarah Turine comme cheffe de file, Ecolo-Groen Molenbeek aurait pu produire cela. Qu'Ecolo au moins prenne ses distances!“

"Aujourd’hui, Alain Destexhe et Eric Zemmour peuvent même attaquer en justice la section Ecolo-Groen de Molenbeek et son écrivaine de caniveau pour plagiat et utilisation abusive des clichés racistes et islamophobes".

“Car sans remises en questions, sans aucun bousculement de nos certitudes, on risque de s’enfermer dans des voies qui peuvent être sans issue. Le débat est une richesse en soi, tant qu’il se fait dans le respect.”

“un livre stigmatisant l'immigration marocaine crée un gros malaise chez les Verts”.

“son livre est par contre truffé de contre-vérités et d'amalgames”

“Des extraits de ce livre choquent. Ils ont pu blesser. Nous le regrettons.”.

“Le repli identitaire ? C’est un phénomène que nous avons remarqué au cours des dix dernières années. Il s’est vraiment renforcé en rue et dans les magasins. (…) Une amie m’a raconté que souvent, les familles encouragent les fils à trouver une épouse au Maroc. Celles-ci sont jugées plus conformes aux valeurs de la tradition (…) L’existence de tant de familles nombreuses peut s’expliquer aussi par notre système d’allocations familiales qui favorise celles-ci. Ce système a eu ses raisons en son temps, mais un débat devrait avoir lieu sur la pertinence de le conserver”.

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneel, financieel of organisatorisch!