Kranten gedragen zich dus toch als pastoors

Kranten gedragen zich dus toch als pastoors

Een Duits onderzoek bevestigt de veel gehoorde mediakritiek: journalisten zijn niet langer critici van het beleid, maar van hun medeburgers. Zij vinden het belangrijker hun lezers te bepreken dan te informeren.

Dit spontaan aanvoelen van velen die als ‘verzuurd’ of ‘populistisch’ worden weggezet wordt bevestigd door een mediaprof Michael Haller van de universiteit van Leipzig, in research onder de auspiciën van de Hamburg Media School. Die werd uitgevoerd op vraag van de Otto Brenner Stiftung, die dicht aanleunt bij de vakbonden. Zo meldde het Duitse kwaliteitsblad Die Zeit (20/07/17).

Mannen alléén planten zich niet voort

Haller analyseerde duizenden artikels uit de periode van februari 2015 tot maart 2016 in intellectuelenbladen als Die Frankfurter Allgemeine Zeitung en Die Welt; massakranten als Die Süddeutsche Zeitung; een rist regionale bladen; en een tabloid als Bild Zeitung. De globale teneur die hij vaststelde was dat de mainstreammedia zich ontpoppen tot megafoons van de politieke elite om de massa een schuldgevoelen aan te praten als zij kritische bedenkingen heeft bij de aanpak van het vluchtelingenvraagstuk. De rol van de media wordt niet langer gezien als inspiratiebron voor het publieke debat, maar als leverancier voor een moreel-belerend discours. Wie een andere mening verkondigt wordt weggezet als een slecht mens, die geen medegevoelen heeft voor een medemens in nood.

Daarbij schuwt men de drogredeneringen niet, zo meent Haller: Duitsland heeft die vluchtelingen nodig om de krapte op de arbeidsmarkt op te vullen, en het demografische deficit te bestrijden. Maar dat wordt nergens bewezen. Er zijn overigens andere studies die het omgekeerde suggereren en bepleiten dat het gros van de vluchtelingen hun leven lang van steun afhankelijk zullen zijn wegens moeilijk te plaatsen in onze jobmarkt. Zeker driekwart van de would be-vluchtelingen zijn trouwens jonge mannen. Hoe je een demografisch tekort kan wegwerken met drie keer zoveel mannen als vrouwen is ook al een raadsel.

Geen open discussie meer mogelijk

In alle geval meent Haller dat op die manier de open discussie wordt ondermijnd. Dat leidt volgens hem tot een spagaat in de publieke opinie tussen mensen die hun opinies baseren op waarneembare gegevens die niet mogen besproken worden; en mensen die vertrekken vanuit een ideologische vooringenomenheid die ze als een toverformule hanteren. Het voornaamste wapen in dat debat is niet langer een respect voor de feiten, maar chantage gebaseerd op moraliteit en sentimentaliteit. Het komt er eigenlijk op neer dat journalisten de plaats hebben ingenomen van de pastoors op hun preekstoel.

Maar ja, dat is in Duitsland.

Eddy Daniels

Het onderzoek werd ondertussen gepubliceerd op

https://www.otto-brenner-stiftung.de/fileadmin/user_data/stiftung/Aktuel...

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneel, financieel of organisatorisch!